آشنایی با معاونت

 

نام و نام خانوادگی: منصور بیات

محل تولد: تهران

تاریخ تولد: ۱۳۴۹

دریافت فایل رزومه

برخی از سوابق تحصیلی و کاری:

مدارج تحصیلی دانشگاهی

ردیف

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

 
 

1

لیسانس

میکروبیولوژی

آزاد اسلامی

 

2

فوق لیسانس

قارچ شناسی پزشکی

تربیت مدرس

 

3

Ph.D

قارچ شناسی

آزاد اسلامی

 

 

عضو هیئت علمی تمام وقت(استاد)