اهداف و چشم انداز ها

اهداف:

-         مدیریت تحول، نوسازی ومطالعات کاربردی با عنایت به سند چشم انداز بیست ساله کشور

-         برنامه ریزی و نظارت راهبردی در ردیف دانشگاه های برتر و رقابتی

-         دیده بانی و نظارت و تقویت امر نظارت بر عملکرد و اجرای بهینه فرایندهای سازمانی مرتبط با شرح وظایف و اختیارات محوله

-         ارزیابی و رتبه بندی و قرار دادن دانشگاه در ردیف دانشگاه های برتر و رقابتی

-         ارتقاء عملکرد و توانمندی و انتقال دانش در کلیه سطوح مدیریتی و کارشناسی

-         تلفیق مأموریت ها و ایجاد همگرایی در بین معاونت های دیگر در راستای اهداف و مأموریت های دانشگاه و اسناد بالادستی

-         ممانعت از پراکنده کاری و اتخاذ سیاست ها و برنامه ها و روش های واگرایانه در فعالیت های بخشی در حوزه های مختلف دانشگاه

-         توانمندسازی و بهسازی نیروی انسانی از طریق آموزش های نوین و روزآمد

-         برنامه ریزی ساختارها و بهبود روش ها و تشکیلات مبتنی بر برنامه