معرفی

 

دفتر  برنامه ریزی و بودجه از سال ۱۳۸۰ فعالیت خود را در واحد شروع نمود و  همواره ضمن ارتباط مداوم با دفتر برنامه و بودجه سازمان و انجام برنامه ریزی های لازم ، سعی بر ارتقاء کیفی و زمان بندی مناسب فعالیت های مربوطه و همچنین حرکت در راستای سیاست های واحد و دانشگاه داشته است .

  عناوین اهم فعالیت ها و وظایف محوله این مدیریت به شرح ذیل می باشد :  

۱- تهیه و تنظیم پیش بینی بودجه سالیانه واحد با همکاری سایر حوزه ها خصوصا حوزه معاونت اداری و مالی .

۲- تهیه و تنظیم آنالیز بودجه سالیانه واحد به صورت دوره ای ( ۳، ۶ ، ۹ و ۱۲ ماهه ) .

۳- پیش بینی توزیع اعتبار پژوهشی سالیانه ، مطابق با دستورالعمل مربوطه و متناسب با شرایط واحد . 

۴- تهیه و تنظیم گزارش ریالی عملکرد بودجه پژوهشی واحد به صورت دوره ای ( ۳ ، ۶ و ۹ ماهه ) .

۵- نظارت بر تهیه و تنظیم عملکرد سالیانه بودجه پژوهشی واحد .

۶- مطابقت هزینه های انجام شده از محل بودجه پژوهشی با اسناد موجود در حوزه معاونت اداری و مالی .

۷ - تهیه و تنظیم برنامه پنجساله چهارم، پنجم و ششم توسعه واحد و همچنین عملکرد سالیانه آن ( از سال ۱۳۸۴ لغایت پایان سال ۱۴۰۴ ) با همکاری سایر حوزه ها .

۸- اقدام در خصوص جذب حمایت های مالی سایر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی و سازمانها جهت برگزاری همایش ها . 

۹- گردآوری و تنظیم سوابق فعالیت های پژوهشی واحد براساس شاخص های تعریف شده از سوی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی جهت کسب امتیاز مربوطه .

۱۰- همکاری با حوزه معاونت اداری و مالی در خصوص تنظیم چارت سازمانی حوزه معاونت پژوهشی و تامین نیروی انسانی مورد نیاز .

۱۱- تشکیل جلسات کمیته طرح و برنامه و بودجه با توجه به موضوع مربوطه .

    ۱۲- طراحی و تدوین برنامه های راهبردی، بلندمدت، میان مدت و عملیاتی در واحد بر مبنای سیاستها و اسناد بالادستی

۱۳- برنامه ریزی و پی‌گیریِ تخصیص و به کارگیری منابع در واحد

۱۴- ارائه گزارش های ادواری و موردی از معاونت ها

۱۵- گردآوری، طبقه بندی، تجزیه و تحلیل و ارزیابی کمی و کیفی عملکرد واحد در مقایسه با برنامه ها و تعهدات مصوب به جهت ارزیابی عملکرد

۱۶- تهیه و تنظیم بودجه سالیانه واحد و اعتبار سنجی و تخصیص آن

۱۷- مشارکت و همکاری فعال در مراکز تصمیم سازی و تصمیم گیری واحد

۱۸- استاندارد سازی خدمات و تسهیل در نحوه ارائه خدمات و روان سازی امور در واحد

۱۹- شناسایی اولویت‌های پژوهشی در حوزه برنامه‌ریزی و مدیریت با رویکرد کاربردی در قالب کتاب، مقاله و غیره

۲۰- کمک به نهادینه نمودن فرهنگ برنامه ریزی کیفیت آموزش و پژوهش در جهت تحقق اهداف واحد رقابت پذیر و کارآفرین در سطح استان و کشور