اهداف

  

اهداف

  • نهادینه سازی فرهنگ برنامه ریزی
  •  عملیاتی کردن بودجه بندی علمی در واحد