شرح وظایف

شرح وظایف:

۱- طراحی و تدوین برنامه های راهبردی، بلند مدت، میان مدت و عملیاتی در دانشگاه بر مبنای سیاستها و اسناد بالادستی

۲- برنامه ریزی و پیگیری تخصیص و به کارگیری منابع در دانشگاه

۳- ارائه گزارش های ادواری و موردی از عملکرد واحدها و مناطق دانشگاه به مراجع ذیصلاح

۴- گردآوری ، طبقه بندی، تجزیه و تحلیل و ارزیابی کمی و کیفی عملکرد دانشگاه در مقایسه با برنامه ها و تعهدات مصوب و طراحی نظام جامع ارزیابی عملکرد

۵- گردآوری، تجزیه و تحلیل و طبقه بندی اطلاعات و آمار پایه دانشگاه

۶- اعتبارسنجی و رتبه بندی فعالیت های رکن های دانشگاه اعم از هیأت علمی، گروه آموزشی دانشکده، واحد دانشگاهی و واحدهای سازمانی

۷- بررسی و به کارگیری روشهای تعالی سازمانی برای بهبود و افزایش بهره وری  در دانشگاه

۸- پیگیری و نظارت بر حسن اجرای دستورالعملها، بخشنامه ها، استانداردها، نرخها و شاخصهای ابلاغی دانشگاه آزاد اسلامی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۹- بررسی و شناسایی نیازهای دانشگاه درخصوص سیستمهای اطلاعاتی و عملیاتی و ارائه پیشنهاد طراحی و توسعه این سیستمها

۱۰- ارائه طرح های توسعه ای دانشگاه در راستای سیاستها و اهداف دانشگاه و تهیه و تدوین شاخص های توسعه

۱۱- مشارکت و همکاری فعال در مراکز تصمیم سازی و تصمیم گیری دانشگاه

۱۲- استاندارد سازی خدمات و تسهیل در نحوه ارائه خدمات و روان سازی امور

۱۳- تشویق، ترغیب و توسعه فرهنگ و سیاست های مبتنی بر نوآوری، نوسازی و تحول در نظام مدیریتی دانشگاه

۱۴- حضور فعال در مجامع داخلی و خارجی در زمینه تحول در نظام مدیریت و برنامه ریزی

۱۵- شناسایی اولویت های پژوهشی در حوزه برنامه ریزی و مدیریت با رویکرد کاربردی در قالب کتاب، مقاله و غیره

۱۶- آموزش و توانمندسازی کارکنان در راستای اهداف دانشگاه نوآور و رقابت پذیر

۱۷- بهبود روش ها و تشکیلات و ساختارها در به کارگیری نیروهای کارآمد و بهسازی نیروی انسانی

۱۸- کمک به نهادینه نمودن فرهنگ برنامه ریزی کیفیت آموزش و پژوهش در جهت تحقق اهداف دانشگاه رقابت پذیر و کارآفرین در عرصه ملی و بین المللی

۱۹- کمک به تقویت فرهنگ سازمانی مبتنی بر تعالیم مدیریت اسلامی متکی به تعهد، مسئولیت پذیری، پاسخگویی و وجدان کاری